Contractació

En aquest apartat pot consultar tots els contractes adjudicats i formalitzats, mitjançant una classificació per tipus de contracte, amb indicació de l’objecte, nombre de lots si escau, si es tracta d’un contracte complementari, durada, el pressupost de licitació i d’adjudicació, dates dels anuncis de licitació, adjudicació i formalització en diaris oficials i en el perfil del contractant, procediment adjudicació, identitat de l’adjudicatari, així com les modificacions del contracte, indicant les dates d’aprovació, formalització, pressupost i termini d’execució, així com les decisions sobre desistiment, renúncia, resolució o nul·litat dels mateixos, mostrant la data d’aprovació.

Igualment s’inclou dades estadístiques sobre el percentatge en termes de volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del Sector Públic.

També es publiquen els contractes menors indicant-se para cadascuna de les operacions el tipus de contracte, l’import, el centre gestor contractant, el contractista adjudicatari com la data en la qual es comptabilitza l’operació en Intervenció.

Perfil del contractant ic-info

Com accedir als contractes en la plataforma de contractació

Relació de contractes celebrats per la Diputació d’Alacant subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic (no inclou els menors) ic-info

Relació de contractes celebrats per la Diputació d’Alacant (no inclou els menors) subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic ic-info

 • Any 2019:
Veure anys anteriors

Contractes Menors ic-info

En ocasió de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Departament d’Informàtica de l’Àrea d’Innovació i Agenda Digital de la Diputació, ha desenvolupat l’aplicació informàtica LIGATE, com a suport per a la implantació dels criteris i procediments establerts per la Instrucció de 22 de març de 2018, sobre contractació menor, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, del Vicepresident Tercer i Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General.

Els contractes menors adjudicats es publiquen en el Perfil del Contractant automàticament a través de l’aplicatiu LIGATE. De la mateixa manera, permet extreure en format reutilitzable, la informació continguda en els expedients de contractació menor tramitats pels diferents centres gestors de la Diputació, en aplicació i compliment dels requisits que estableix tant la legislació contractual com la de transparència sobre la matèria.

Veure relacions anteriors (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic)
Veure relacions anteriors (RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic)

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2018:

Relació de contractes menors. Quart trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Tercer trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Segon trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Quart trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Tercer trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Segon trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2016:

Relació de contractes tramitats per la Unitat de Patrimoni ic-info

Relació de contractes per a activitats docents de l’article 310 de la Llei de Contractes del Sector Públic ic-info

En aquesta secció es troben publicats els contractes regulats per l’article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (antic article 304 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). Aquests contractes tenen per objecte la prestació d’activitats docents en Centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de l’Administració, així com seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d’activitat, realitzades per persones físiques

Informació estadística contractual ic-info

Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Any 2017

   • Estadística contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes – sense incloure els contractes menors –:
   • Estadística contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes – incloent els contractes menors –:
Veure anys anteriors

Any 2016

   • Estadística contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes – sense incloure els contractes menors –:
   • Estadística contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes – incloent els contractes menors –:

Central de Contractació

En el següent enllaç pot accedir a la Central de Contractació. 

Top