Deute públic

Conté informació sobre el deute públic de la Corporació indicant la seva evolució, així com l’endeutament per habitant.

Deute públic de la Diputació. Any 2019. Comparativa anys 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012 ic-info

AñoDeuda viva (€)Deuda viva por habitánte (€)
2019295.623,000,16
2018778.396,000,42
2017727.326,000,40
2016181.511,000,10
201565.000,000,04
2014
40.382.000,0021,61
2013
83.097.000,00
42,71
2012102.507.000,00
52,73

En el següent enllaç del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques pot accedir a la informació sobre deute públic (Protocol Dèficit Excessiu):
Enllaç Ministeri

Per veure l’evolució de l’endeutament durant els corresponents exercicis pressupostaris amb especificació del deute consolidat i no consolidada, el deute amb entitats financeres, altres operacions de crèdit i deute amb entitats públiques, així com la ràtio d’endeutament pel que fa als ingressos corrents, pot veure’s l’apartat desè dels informes previs de la Intervenció a l’aprovació de la liquidació del Pressupost.

Informe previ de la Intervenció liquidació Pressupost 2017
Informe previ de la Intervenció liquidació Pressupost 2016

Deute públic de la Diputació i dels ajuntaments de la provincia. Any 2017 Comparativa anys 2016 a 2012

Top