Encàrrecs de gestió

En aquest apartat es pot consultar la informació, amb l’extensió que assenyala la legislació sobre transparència, relativa als encàrrecs de gestió que la Diputació d’Alacant efectua als mitjans propis personificats: Empresa Provincial d’Aigües Costa Blanca, Proaguas Costablanca, S.A., Societat Mercantil “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la Província d’Alacant, S.A.” i GEONET Territorial S.A.U.
La informació es troba disponible en formats reutilitzables i es pot clicar sobre els corresponents enllaços per accedir als portals de transparència de les entitats encomanades on trobarà major detall.
Igualment, es podran consultar els documents de formalització que indica la legislació sobre contractació pública.

Geonet ic-info

Pot veure més informació relativa a encàrrecs de gestió de Geonet Territorial S.A.U., en el següent enllaç

Veure anys anteriors

Proaguas ic-info

Pot veure més informació relativa a encàrrecs de gestió de la Empresa Provincial de Aguas Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A., en el següent enllaç

Veure anys anteriors

Alicante Natura ic-info

Pot veure més informació relativa a encàrrecs de gestió de la Societat mercantil “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la província d’Alacant, S.A.”, en el següent enllaç

Documents de formalització dels encàrrecs a mitjans propis ic-info

En aquest apartat es poden consultar els documents de formalització dels encàrrecs de gestió que efectuen els diferents centres gestors als mitjans propis personificats, amb l’abast que estableix la legislació sobre contractes del sector públic

Planes i Obres Municipals

 • Serveis de suport tècnic a l’Àrea de Cooperació per a la migració a un sistema més segur de la base de dades de gestió de l’àrea i el seu manteniment
 • Treballs de manteniment de la informació continguda en l’Inventari Provincial d’Infraestructures i la realització de l’Inventari de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals, EIEL de la província d’Alacant anualitats 2017 i 2018”

Cicle Hídric

 • Servei per a l’actualització de l’inventari d’infraestructures hidràuliques municipals de proveïment en alta. Primera fase
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a la realització de control de la qualitat de l’aigua de consum humà durant 2020 en municipis amb població inferior a 10.000 habitants amb gestió directa de l’servei de subministrament d’aigua potable
 • Estudi per a millorar l’evacuació i l’aprofitament de pluvials en municipis amb població inferior a 20.000 habitants, gestió directa del servei de sanejament i xarxa unitària. Tercera i última fase
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a l’avaluació de l’impacte ambiental de l’abocament d’aigües residuals no tractades de nuclis urbans i disseminats en municipis de població inferior a 20.000 habitants. Proposta de mesures correctores. Tercera i última fase
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província de Alicante. Anualitat 2020
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a la redacció de projectes, suport a la direcció, seguiment i control tècnic d’obres i instal·lacions hidràuliques que executa el Cicle Hídric. Anualitats 2020-2021
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
Veure encàrrecs any 2019
 • Servei per a la realització del control de la qualitat de l’aigua de consum humà durant 2019 en municipis amb població inferior a 10.000 habitants amb gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província d’Alacant. Anualitat 2019
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei d’estudi per a millorar l’evacuació i l’aprofitament de pluvials en municipis amb població inferior a 20.000 habitants, gestió directa del servei de sanejament i xarxa unitària. Segona fase.
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a l’avaluació de l’impacte ambiental de l’abocament d’aigües residuals no tractades de nuclis urbans i disseminats en municipis de població inferior a 20.000 habitants. Proposta de mesures correctores. Segona fase.
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
Veure encàrrecs any 2018
 • Servei per a preparació, redacció, suport a la direcció, seguiment i control tècnic de projectes, obres i instal·lacions hidràuliques que executa el Cicle Hídric
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a la realització del control de la qualitat de l’aigua de consum humà durant 2018 en municipis amb població inferior a 10.000 habitants amb gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable
 • Servei per a l’avaluació de l’impacte ambiental de l’abocament d’aigües residuals no tractades de nuclis urbans i disseminats en municipis de població inferior a 20.000 habitants. Proposta de mesures correctores.
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per a estudi per millorar l’avaluació i l’aprofitament de pluvials en municipis amb població inferior a 20.000 habitants, gestió directa del servei de sanejament i xarxa unitària. Primera fase.
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació
 • Servei per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província d’Alacant. Anualitat 2018.
  • Encàrrec efectuat a l’Empresa Provincial d’Aigües Costablanca, Proaguas Costablanca, S.A.:
  • Veure documentació

Informàtica

 • Servei de suport a les entitats locals de la província d’Alacant per a 2020
 • Servei de suport a les entitats locals de la província d’Alacant per a 2019
Veure encàrrecs any 2018
 • Servei de desenvolupament sobre l’aplicació de Gestió de la Caixa de Crèdit
 • Servei de desenvolupament sobre l’aplicació SEAM de documentació de Presidència per a 2018
 • Serveis de suport a les entitats locals de la província d’Alacant per 2018

Servei d’Assistència a Municipis

 • Servei d’actualització/rectificació dels inventaris de béns i drets de les entitats de menys de 1.000 habitants beneficiàries de la subvenció en espècie concedida per la Diputació – Anualitat 2020 –
 • Servei d’actualització/rectificació dels inventaris de béns i drets dels Ajuntaments amb població inferior a 1.000 habitants, beneficiari de les subvencions en espècie concedides per la Diputació – Anualitat 2019 –
 • Servei d’elaboració/rectificació dels treballs de camp i valoració dels inventaris de béns i drets de les entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 1.000 habitants, beneficiàries de les subvencions en espècie concedides per la Diputació – Anualitat 2018 –

Medi Ambient

 • Manteniment, conservació i vigilància d’espais naturals de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Anualitat 2020
  • Encàrrec efectuat a ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.:
  • Veure documentació
 • Manteniment, conservació i vigilància d’espais naturals de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Anualitat 2019
  • Encàrrec efectuat a ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.:
  • Veure documentació
Top