Indicadors de Transparència 2015

AVALUACIÓ TRANSPARÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT 2015

A) INFORMACIÓ SOBRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL (25)
1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de la Diputació (7):
1. S'especifiquen dades biogràfiques i l'adscripció política del president/a i dels Diputats/es.SI Enllaç
2. S'especifiquen les adreces electròniques del president / a i dels Diputats / es, així com els seus perfils (o els de la Diputació) en xarxes socials.SI Enllaç
3. Es publiquen les Despeses de viatge originades pel president / a i pels Diputats.SI Enllaç
4. Es fa pública (i queda emmagatzemada al web) l'Agenda d'activitats i visites del president i dels diputats/es.SI Enllaç
5. Es publica de forma actualitzada i completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la Diputació, amb el detall de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.SI Enllaç
6. Es publica el règim de dedicació de cada un dels Càrrecs electes i les retribucions màximes que aquests podran percebre en funció de la normativa legal vigent.SI Enllaç
7. Es publica la relació de càrrecs / llocs de confiança de la Diputació, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions, i les indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l'abandonament del càrrec.SI Enllaç
2.-Informació sobre l'organització i el patrimoni de la Diputació (8):
8. Es publica la relació dels Òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistència.SIJunta Govern: Enllaç
Ple: Enllaç
Comissions: Enllaç
9. Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i / o adscrits a la Diputació.SIEnllaç
10. Es publica el nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació.SIEnllaç
11. Existeix en la web un espai per als diferents Grups polítics representats a la Diputació (perquè aquests puguin fer publicar les seves activitats, les seves demandes i / o les seves recomanacions).SIEnllaç
Enllaç
Enllaç
Enllaç
Enllaç
12. Es publica la política o la forma de gestió de documents electrònics i les regles d'administració i conservació dels documents i arxius de la institució.SIEnllaç
13. Es publiquen de forma permanent i actualitzada les regles i els procediments existents per a l'eliminació de documents en la Diputació.SIEnllaç
14. Se publica completo el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación.SIEnllaç
15. Es publica complet l'Inventari de Béns i Drets de la Diputació.Aquestes entitats, encara que són dependents de la Diputació Provincial, gestionen de forma independent les seves webs pel que són elles les responsables de la informació que publiquen.
3.- Informació sobre l'estructura de la Diputació i la Província (5):
16. Es publiquen els reglaments orgànics de la Diputació i la resta de normativa de desenvolupament de la seva capacitat d'autoorganització.SIEnllaç
17. Es publica la llista actualitzada i les dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació la Diputació (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços a les webs dels mateixos.SIEnllaç
18. Es publica un Cens de demarcacions i entitats de la província (i la seva respectiva població): a) Partits judicials, b) Municipis; c) Mancomunitats; d) entitats d'àmbit territorial inferior a municipi (EATIM).SIEnllaç
19. Es publiquen indicadors sobre dades i xifres de la província: Piràmides de població, renda per càpita, Índex d'atur,% de superfície forestal,% de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà entre d'altres.SIEnllaç
20. Es publica Informació mediambiental, educativa, i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de la província.SIMediambiental: Enllaç
Educativa: Enllaç
Enllaç
Enllaç
4.- Informació sobre normes i institucions provincials (5)
Es publica (i es manté a la web) informació dels Òrgans de Govern Provincials:
21. Ordres del dia dels Plens Provincials amb antelació a la celebració de les sessions.SIEnllaç
22. Actes o Acords íntegres dels plens provincials.SIEnllaç
23. Actes o acords íntegres de les juntes de govern.SIEnllaç
24. Es publiquen i es mantenen actualitzats les Ordenances i reglaments propis.SIEnllaç
25. Existeix i es publica un "Codi ètic" o un "Codi de bon govern" de la Diputació (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).En procés d'aprovació.
B) RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (11)
1.-Característiques de la pàgina web de la Diputació (3)
26. Es pot veure el Mapa de la pròpia web de la Diputació.SIEnllaç
27. Hi ha un Cercador intern amb opcions de cerca avançada dins de la pàgina web de la Diputació.SIEnllaç
28. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència al web de la Diputació.SIEnllaç
2.- Informació i atenció a l'interessat (4)
29. Es poden realitzar tramitacions administratives, permisos i llicències on line pels interessats, garantint la protecció de dades de caràcter personal.SIEnllaç
30. a) Té un Bústia d'usuari o una secció visible a la pàgina web per a l'atenció, de preguntes, queixes i / o els suggeriments dels interessats, i b) Es publica l'estadística de les rebudes i les contestades.SIEnllaç
Enllaç
Enllaç
31. Es publica l'Oferta d'Ocupació Pública de la Diputació, les convocatòries de selecció, els terminis i el grau d'execució.SIEnllaç
32. Poden els interessats seguir on line l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que han plantejat i / o els afecten.SIEnllaç
3.- Nivell de compromís i responsabilitat social (4)
33. Es publica el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pels ciutadans.SIEnllaç
34. Existeix i s'informa sobre unes cartes de serveis provincials, i del grau de compliment dels compromisos establerts en les mateixes.SIEnllaç
Enllaç
La Diputació publica a la seva web el Catàleg de Serveis la naturalesa és oferir una descripció dels serveis que es presten en l'organització sense que porti associat el grau de compliment dels mateixos. No obstant aquesta institució té totes les seves àrees funcionant amb Sistemes de Gestió de Qualitat segons ISO 9001. Aquests sistemes de Gestió abasten la totalitat de les actuacions que s'emprenen a la Diputació i per lotanto cada un dels serveis detallats en l'esmentat Catàleg el que pressuposa el compliment dels objectius de cada un dels departaments que presten els serveis.
35. Existeixen i es publiquen les Accions de suport per a col·lectius com a ciutadans discapacitats, aturats, joves, etc. (Les ajudes a Municipis o les directament realitzades per la Diputació).SiEnllaç
Enllaç
36. Es publiquen els Plans Estratègics de Subvencions dels òrgans de la Diputació Provincial i les bases reguladores de cada tipus de subvenció.SIEnllaç
C) TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA (14)
1.- Informació comptable i pressupostària (6)
37. Es publiquen les al·legacions formulades als Pressupostos en el període d'informació pública i les contestacions i / o resolucions corresponents.SIEnllaç
38. Es publiquen Informes periòdics de l'execució dels pressupostos (mínim semestralment).SIEnllaç
39. Es publiquen de forma actualitzada les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i la Junta de Govern.SIEn el BOP: Enllaç
40. S'informa sobre la destinació del superàvit de la Diputació quan aquest es produeix; en el cas d'incórrer en dèficit es publica el pla econòmic-financer amb detall de les mesures de correcció.SIEnllaç
41. Es publiquen els estudis sobre costos / rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.NO
42. Es publica en un apartat específic de la web si la Diputació compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i / o dèficit excepcional en base a indicadors), la regla de despesa i el límit de deute tant en la formulació del Pressupost inicial com en la liquidació del pressupost.SIEnllaç
2.- Transparència en els ingressos i despeses (4)
43. Es publiquen indicadors d'eficiència i / o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la Diputació Provincial (en funció del que indica l'art. 211 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals i per la Llei general pressupostària ).SIEnllaç
44. Es publica la informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat.SIEnllaç
Es publiquen els següents indicadors:
45. Autonomia fiscal de la Diputació (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).SIEnllaç
46. Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant. (A): Ingressos tributaris no cedits / Nº habitants)). (B): Obligacions reconegudes netes / Nº habitants)).SIEnllaç
3.- Transparència en els deutes de la Diputació (4)
47. Es publica expressament l'import del deute públic total de la Diputació, i la seva evolució temporal.SIEnllaç
48. Es publiquen els informes de morositat trimestrals aprovats pel Ple de la Diputació.SIEnllaç
Es publiquen els següents indicadors:
49. a) Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / Nº habitants)), i b) Endeutament relatiu (Deute Diputació / Ingressos corrents del pressupost).SIEnllaç
50. Es publica la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.SIEnllaç
D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS (4)
1.- Procediment de contractació de serveis (2)
51. S'informa sobre la composició i les convocatòries de les meses de contractació.SIEnllaç
52. Es publiquen les actes de les meses de contractació íntegres.SIA la Plataforma de Contractació del Sector Públic: Enllaç
2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes (2)
53. Es publica la llista i la quantia de les operacions amb els proveïdors de la Diputació.SIEnllaç
54. Hi ha un historial accessible amb la llista i la quantia de tots els contractes de la Diputació i els seus adjudicataris.SI2013-2014 Enllaç
Plataforma Contractació Enllaç
E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES DE SERVEIS I SUPORT A MUNICIPIS (10)
1.- Pla d'Obres i Serveis (2)
55. Té una secció visible a la web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.SIEnllaç
56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre: Conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.) així com dels criteris de distribució aplicats.SIEnllaç
2.- Gestió Tributària (2)
57. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria de Gestió Tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.SIEnllaç
58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).SIEnllaç
3.- Assistència i cooperació jurídica i econòmica (2)
59. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència i Cooperació: a) Jurídica i b) Econòmica, que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.SIEnllaç
60. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i / o demarcacions de la província.SIEnllaç
4.-Assistència tècnica urbanística, d'administració electrònica i contractació centralitzada i informàtica (2)
61. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.SIEnllaç
62. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d'Assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.SIEnllaç
5.- Una altra informació sobre serveis (4)
63. Es dóna publicitat, almenys anual, sobre l'assistència prestada per la Diputació als municipis i el seu contingut.SIEnllaç
64. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix la Diputació (Pla d'Obres i Serveis, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació econòmica, Assistència tècnica urbanística, Assistència informàtica i telemàtica, etc.)SIEnllaç
65. Es publica un Mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials i els km. i estat de conservació de les mateixes.SIEnllaç
66. Es publiquen els Serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris, i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).SIEnllaç
Enllaç
F) Se muestra la traducción de INDICADORES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (14) (FREE: Se deberán publicar en Formato Reutilizable, según lo establecido en el art. 5.4 de la Ley 19/2013 de Transparencia )
Traducir del INDICADORES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (14) (FRE: Se deberán publicar en Formato Reutilizable, según lo establecido en el art. 5.4 de la Ley 19/2013 de Transparencia )
INDICADORS DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA (14) (FREE: S'hauran de publicar en Format Reutilitzable, segons el que estableix l'art. 5.4 de la Llei 19/2013 de Transparència)
1.- Planificació i organització de la Diputació (2)
67. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució. (FRE)SIEnllaç
68. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència. (FRE)SIEnllaç
2.- Contractes, convenis i subvencions (6)
69. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de els adjudicataris. (FRE)SIEnllaç
70. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). (FRE)NO
71. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) en un apartat específic de la web els contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web). (FRE)NO
72. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (FRE)SIEnllaç
73. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes. (FRE)SIEnllaç
74. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris. (FRE)SIEnllaç
3.- Càrrecs de la Diputació i entitats dependents i participades (3)
75. Es publiquen les retribucions percebudes pel president / a i dels Diputats/es. (FRE)SIEnllaç
76. Es publiquen els noms i les retribucions dels màxims responsables de les entitats que en depenen. (FRE)Aquestes entitats, encara que són dependents de la Diputació Provincial, gestionen de forma independent les seves webs pel que són elles les responsables de la informació que publiquen.
77. Es publiquen les Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes de la Diputació preveu la Llei de Bases de Règim Local.SIEnllaç
4.- Informació econòmica i pressupostària (3)
78. Es publiquen els pressupostos consolidats de la Diputació, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució. (FRE)SIEnllaç
79. Es publiquen els comptes anuals / compte general de la Diputació, amb informació separada de la pròpia Diputació i de les seves entitats dependents. (FRE)PEnllaç
80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de la Diputació i de les entitats dependents i participades.SIEnllaç
Top