Modificació de crèdit 8-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva per el Ple del expedient de modificació de crèdit 8-2016 de Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 214 de data 08/11/2016

Top