Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Documents exposats a informació pública / Participació ciutadana

Última actualització de la secció en data 30/12/2020

S'han publicat diversos projectes del Departament de Cooperació (Plans i Obres) en els següents municipis: El Campello, Confrides, Tollos, Planes, Facheca, Castell de Castells i Benimantell

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la legislació sectorial corresponent han d´ exposar-se a un període d’informació pública durant les seves actuacions, d’acord amb Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. La informació pública està regulada per la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 83 on s´estableixen els requisits d’aquesta, així com per la legislació sectorial corresponent. Per tant, l’inici de la informació pública será a partir de la data en la qual s’anuncia en el corresponent diari oficial, amb caràcter general, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Carreteres ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Cooperació (Plans i Obres) ic-info

Expedients d’expropiacio forçosa ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Cicle Hídric ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Arquitectura ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Esports ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3 ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Projectes d’Ordenances, reglaments o disposicions anàlogues

Diputació d´Alacant

Veure projectes anteriors

Organisme Autònom “Suma Gestió Tributària. Diputació d’Alacant”

Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

Organisme Autònom Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Organisme Autònom Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

Veure projectes anteriors

Informació pública prèvia voluntària

Pot veure una altra informació exposada al públic en el tauler d’anuncis

Pot presentar queixes i suggeriments en el següent enllaç

subir