Documents exposats a informació pública

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la legislació sectorial corresponent han d´ exposar-se a un període d’informació pública durant les seves actuacions, d’acord amb Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. La informació pública està regulada per la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 83 on s´estableixen els requisits d’aquesta, així com per la legislació sectorial corresponent. Per tant, l’inici de la informació pública será a partir de la data en la qual s’anuncia en el corresponent diari oficial, amb caràcter general, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Carreteres ic-info

Cooperació (Planes i Obres) ic-info

Expedients d’expropiacions forçosa ic-info

Veure publicacions anteriors

Memòries i Informes que acompanyen als textos normatius ic-info

Veure una altra informació exposada al públic enllaç

Top