Documents exposats a informació pública

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la legislació sectorial corresponent han d´ exposar-se a un període d’informació pública durant les seves actuacions, d’acord amb Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. La informació pública està regulada per la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 83 on s´estableixen els requisits d’aquesta, així com per la legislació sectorial corresponent. Per tant, l’inici de la informació pública será a partir de la data en la qual s’anuncia en el corresponent diari oficial, amb caràcter general, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Carreteres ic-info

Cooperació (Plans i Obres) ic-info

Expedients d’expropiacio forçosa ic-info

Cicle Hídric ic-info

Arquitectura ic-info

Esports ic-info

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

Projectes d’Ordenances, reglaments o disposicions anàlogues ic-info

Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

Organisme Autònom Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Organisme Autònom Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

Pot veure una altra informació exposada al públic en el tauler d’anuncis

Top