Plans anuals i plurianuals

Estratègia Alacant Smart Province – Província intel·ligent

Veure Estratêgia

Pla de Formació 2020
Accés al Catàleg de Formació 2020

Pla Estratègic de Subvencions ic-info

Pla Moderniza 7.0

Informació complementària sobre subvencions

Tota la informació sobre subvencions i altres ajudes públiques de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant la trobarà en l’apartat Subvencions de la categoria d’Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística.
En aquesta secció trobarà informació complementària sobre algunes línies de subvencions a l’efecte de facilitar la seva consulta.

Ajudes emergència reparació camins titularitat no provincials danys temporals setembre 2019. Gestió Ajuntaments.

Pla provincial d’inversions sostenibles de la Xarxa Viària Provincial

Anualitat 2019

Anualitat 2018

Pla de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal i de Millora de la Xarxa Viària Provincial

Anualitats 2020 – 2023

Anualitat 2019

Anualitat 2018

Anualitat 2017

Subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial

Anualitat 2019

Subvencions i ajudes per a inversions financerament sostenibles (Fons de Cooperació)

Anualitat 2019

Anualitat 2018

Subvencions i ajudes per a inversions financerament sostenibles destinades a la reparació d’infraestructures afectades pels últims temporals

Anualitat 2020

Anualitat 2017

 

Inversions financerament sostenibles. Grau de compliment dels criteris previstos en la D.A. 16ª del RDL 2/2014 de 5 de març que aprova el TRLRHL

Top