Pacte per l’estabilitat i la governabilitat de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial d’Alacant entre C’s i PP

PP i Ciutadans rubriquen el seu pacte per la Diputació d’Alacant

ACORD D’INVESTIDURA ENTRE PARTIT POPULAR I CIUTADANS A LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER AL BON GOVERN DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT.

 1. Separació immediata de qualsevol càrrec públic que haja sigut imputat formalment per delictes de corrupció política o per qualsevol altre que per la seua gravetat cause una alarma social especial fins a la resolució completa del procediment judicial.
 2. Separació de qualsevol càrrec públic que haja enganyat, o falsificat, en el seu currículum o en la seua qualificació professional o acadèmica.
 3. Elaboració i remissió al Ple d’un Reglament d’Organització de la Corporació Provincial en el qual s’exigisca als partits polítics la creació d’un òrgan intern anticorrupció amb funcions preventives i de control.
 4. Revisió de les auditories econòmiques efectuades en els últims 8 anys de govern per la Diputació d’Alacant i les dels organismes i les entitats que en depenen, així com les auditories funcional i de processos de l’últim exercici (2014):
  1. La supervisió de les dues auditories dependrà d’una comissió nomenada ad hoc pel Ple de la Diputació a l’inici del primer període de sessions.
  2. El termini per a realitzar els treballs expressats finalitzarà al juny de 2016 i els resultats hauran d’estar disponibles en la pàgina web de la Diputació.
 5. Modificació dels acords del Ple de la corporació provincial amb la finalitat de sotmetre a revisió l’actual sistema de dedicació exclusiva i no exclusiva dels diputats provincials, i limitar a una sèrie de casos taxats la possible dedicació no exclusiva.
 6. Limitació de l’exercici de responsabilitats de govern a un màxim de dues legislatures tant per a la Presidència com per als diputats que l’integren.
 7. Compromís que els candidats a diputats provincials siguen triats per cada formació política a través d’un sistema de primàries previ a la presentació de la candidatura resultant davant la corresponent junta electoral de zona.
 8. Creació del Portal de la Transparència de la Diputació i les entitats integrades en el sector públic local d’aquesta, agrupant tota la informació pública disponible i fent-la accessible a tots els ciutadans.
 9. Publicació en la web de la Diputació de la rendició anual de comptes relatius a les subvencions destinades als diferents grups polítics constituïts.
 10. Publicació semestral, en la web de la Diputació, de la memòria d’activitat relacionada amb l’exercici del càrrec de diputat dels diferents grups polítics.
 11. Publicació en temps real, en la web de la Diputació, de les agendes institucionals de tots els diputats provincials.
 12. Creació del primer Registre Públic de Grups d’Interés en la Diputació d’Alacant.
 13. Obligació de publicar periòdicament, tant en la web de la Diputació com en la dels organismes que en depenen, la relació d’empreses adjudicatàries de tots els contractes i encàrrecs, indicant-hi objecte, tipus, durada, import de licitació i d’adjudicació i tota la informació relacionada amb el procés de la seua contractació, a més de totes les ajudes públiques destinades a organitzacions o associacions.
 14. Plena accessibilitat a tota la documentació en els processos d’adjudicació i contractació pública, així com coneixement de les persones participants en cada un dels processos de contractació i adjudicació pública.
 15. Publicació, en format open data, dels indicadors de gestió d’interés públic que utilitza i elabora la Diputació d’Alacant, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 16. Aprovació del primer Reglament de Publicitat i Comunicació Institucional de la Diputació d’Alacant.
 17. Oposició a la creació de noves taxes, exaccions i preus públics en la Diputació d’Alacant.
 18. Aprovació d’un Pla Provincial d’Atracció i Retenció del Talent per a joves investigadors, investigadors de prestigi i equips que desenvolupen els seus projectes als municipis de la província d’Alacant (ajuntaments, universitats, col·legis professionals, DO, etc.). El conjunt de les borses tindrà una dotació important de caràcter finalista.
 19. Creació d’una Finestreta Única especialitzada en el suport a la internacionalització de les pimes alacantines.
 20. Aprovació d’un pla integral de turisme per part del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca en col·laboració amb els principals ajuntaments de la província i amb les principals associacions del sector.
 21. Reducció de les tarifes d’accés a les activitats culturals, exposicions, museus, auditori provincial, etc. per als joves de fins a 26 anys, per als jubilats, col·lectius amb diferents capacitats i per a desocupats de llarga durada. Les tarifes no s’incrementaran al llarg de la legislatura
 22. Augmentar la inversió en manteniment i conservació de totes les infraestructures, equipaments i edificis de la Diputació d’Alacant, assegurant-ne la sostenibilitat i l’eficiència.
 23. Aprovació d’un pla d’estalvi i eficiència energètica en les infraestructures i edificis públics de la Diputació d’Alacant.
 24. Optimització de les estructures administratives i homogeneïtzació progressiva de les condicions dels treballadors de les entitats integrades en el sector públic local de la Diputació d’Alacant, garantint la contractació de perfils professionals d’alta capacitat.
 25. Redimensionament de la plantilla de la Diputació d’Alacant i de les entitats que en depenen, en la reducció de l’estructura administrativa, àrees de gestió, prefectures i departaments del sector públic local de la Diputació. Se sotmetrà a estudi l’eliminació dels que tinguen finalitats i objectius assumits per altres, d’acord amb criteris d’optimització dels recursos de la Diputació.
 26. Estudi i planificació dels serveis provincials de salut mental junt amb la Generalitat Valenciana, completant el procés de transferència d’aquests a l’Administració autonòmica.
 27. Aprovació d’una partida pressupostària específica per a dotar els ajuntaments i els equips socials base dels recursos i de la formació necessària per a detectar i combatre les conductes d’assetjament escolar i violència de gènere que es produeixen als municipis i, molt especialment, en l’entorn juvenil.
 28. Crear una xarxa de formació del personal al servei dels xicotets municipis de la província d’Alacant, inclosos els agents de policia local, que atenga la formació en idiomes, tecnologies, innovació prevenció de conductes violentes i atenció a la diversitat.
 29. Increment del pressupost dedicat als serveis socials municipals, sotmetent a estudi la formació de noves mancomunitats i/o agrupacions de municipis per a la prestació conjunta d’aquests, generant economies d’escala i optimitzant els recursos.
 30. Activació del Pla d’Inclusió 2016-2019 amb mesures concretes de lluita contra la pobresa i exclusió a la província d’Alacant en estreta col·laboració amb els ajuntaments i els equips socials al seu servei.
 31. Aprovació d’un Pla Provincial de Lluita contra la Violència Domèstica, que incloga mesures de prevenció i de foment de la igualtat.
 32. Tots els grups polítics amb representació en la Diputació d’Alacant disposaran dels mitjans materials i tècnics i de personal per a realitzar la seua tasca de govern o oposició perquè es fiscalitze la labor en el Ple i en tots els ens i organismes de la institució, on tindran representació tots els grups.
 33. Manteniment, per part de la Diputació d’Alacant, del Servei de Teleassistència Domiciliària.
 34. Exigir al Govern d’Espanya i a la Generalitat les inversions necessàries per al progrés de la província, d’acord amb el nostre pes poblacional i econòmic.
 35. En col·laboració amb les organitzacions empresarials de la província, iniciar un Programa per a la Recuperació de Joves Talents.
 36. Posar en marxa un Programa de Captació de Projectes Europeus d’Alt Valor Afegit.
 37. Exigir al Govern d’Espanya la creació de la Zona Franca Port d’Alacant.
 38. Suport a la formació d’un Clúster Tecnològic (empreses tecnològiques d’alt valor afegit) i d’Innovació de l’Aigua.
Top