Inventari de béns immobles 2015

  • Als efectes de simplificació i d’una major comprensió de la relació, s’ha unificat en una mateixa denominació, alguns centres que estan compostos per diversos immobles, ja sigui per edificis, petites construccions, terrenys o solars annexos (supòsit del Centre Doctor Esquerdo, llar Provincial, Torre d’Almudaina …
  • No són objecte d’aquesta relació, determinats béns que, si bé es troben en l’epígraf 1 “Immobles” de l’Inventari Provincial, no són terrenys ni edificis (citeu per exemple, les torres sentinelles repartides per tota la província, obres civils de servei públic .). Així mateix no s’han inclòs les carreteres provincials.
  • En relació amb les finques provincials, s’ha aplicat el criteri de citar la denominació de la finca, sense desglossament de les edificacions que hi ha en cadascuna d’elles (Hotel Xorret de Catí, cabanes rurals, refugis de muntanya, Kisocos- bar, edificis de lavabos etc …).
  • Pel que fa a la situació de cada bé, s’ha especificat si el bé l’ostenta la Diputació en règim de propietat o d’ús per qualsevol de les formes admeses en dret. No obstant això, quan el bé propietat de la Diputació es trobi posat a disposició d’un tercer, així s’ha fet constar.

Accedir a la informació

Top