Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Informació de rellevància jurídica

En aquesta secció pot consultar les ordenances, reglaments i disposicions anàlogues dictades per la Diputació en exercici de la seva potestat d’autoorganització sobre el funcionament dels seus serveis, l’ordenació dels seus tributs, preus públics i altres matèries. També pot consultar els plans anuals i plurianuals, els documents que conforme a la legislació sectorial vigent hagin de ser sotmesos a un període d’informació pública durant la seva tramitació, les resolucions judicials fermes que afecten a la Diputació, així com una altra informació de rellevància jurídica que haja de ser publicada per a general coneixement. Els estatuts dels ens que conformen el sector públic de la Diputació podran ser consultats a través de les seves pàgines web o portals de transparència de conformitat amb el que es disposa en l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació Pública de la Diputació d’Alacant.

Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l´Excma. Diputació Provincial d´Alacant

Publicat en el BOPA Nº 186 de data 27/09/2016 l´Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l´Excma. Diputació Provincial d´Alacant.

Podeu consultar el text de l’Ordenança en el següent enllaç:

Adhesió de l´Excma. Diputació Provincial d´Alacant al Codi de Bon Govern Local de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies

Aprovat en sesió plenaria del día 5 d´octubre de 2016

subir