PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Avís Legal

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (d’ara en avant, Diputació d’Alacant), responsable del lloc web, posa a la disposició de les persones usuàries aquest document, amb el qual pretén complir les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), així com informar a totes les persones usuàries i les usuàries del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/usuària, i s’hi comprometa l’observança i acompliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

La Diputació Provincial d’Alacant es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca cap obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions, i s’hi entendrà com a suficient amb la publicació al lloc web.

 1. DADES IDENTIFICATIVES
 • Denominació social: Excma . Diputació Provincial d’Alacant
 • CIF: P0300000G
 • Domicili: Avinguda de l’estació ,6 CP 03005 Alacant Telèfon 965988900.
 • Correu electrònic: registro@diputacionalicante.es
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. OBJECTE

A través del lloc web, els hi oferim a les persones usuàries la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei siga necessari facilitar dades de caràcter personal, les persones usuàries garantiran la seua veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. La Diputació Provincial d’Alacant donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que corresponga en funció de la seua naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 1. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A través de la informació publicada en el portal de transparència, la Diputació d’Alacant atén de manera periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, en el seu cas, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seua identificació i localització.

 1. REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC

De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre d’altres, a les condicions generals següents:

 • Que el contingut de la informació no siga alterat.
 • Que no es desnaturalitze el sentit de la informació.
 • Que se cite la font.
 • Que s’esmente la data de l’última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estiguera inclosa en el document original.
 • No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la informació a reutilitzar està patrocinada o donada suport a la reutilització que es duga a terme amb ella.
 • Conservar i no alterar, ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal.

La utilització dels conjunts de dades, posats de manera oberta, es realitzarà per part de les persones usuàries sota la seua responsabilitat, i els correspondrà, en exclusiva, a ells i a elles respondre davant de terceres persones per danys que pogueren derivar-se’n.

No obstant això, amb caràcter excepcional i de manera motivada, la Diputació d’Alacant podrà optar per aplicar les modalitats previstes en els paràgrafs b) i c) de l’article 4.2 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic:

 • Reutilització de documents posats a la disposició del públic amb subjecció a condicions establides en llicències-tipus.
 • Reutilització de documents amb sol·licitud prèvia, d’acord al procediment previst a l’article 10 de la llei esmentada, o, en el seu cas, en la normativa autonòmica, que podran incorporar en aquests supòsits les condicions establides en una llicència.
 1. SISTEMES D’INFORMACIÓ DE DENÚNCIES INTERNES.

D’acord amb l’article 24 de la LOPDGDD (LO 3/2018) serà lícita la creació i manteniment de sistemes d’informació a través dels quals puga posar-se en coneixement de la Diputació Provincial d’Alacant, fins i tot anònimament, la comissió aquí mateix o en l’actuació de tercers que contracten amb ella, d’actes o conductes que pogueren resultar contraris a la normativa general o sectorial que hi siga aplicable. Els empleats i tercers hauran de ser informats sobre l’existència d’aquests sistemes d’informació.

L’accés a les dades contingudes en aquests sistemes quedarà limitat exclusivament als qui, incardinats o no en el si de l’entitat, desenvolupen les funcions de control intern i d’acompliment, o als encarregats del tractament que eventualment es designen a aquest efecte. No obstant això, serà lícit el seu accés per altres persones o, fins i tot, la seua comunicació a tercers, quan resulte necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que siguen escaients.

Sense perjudici de la notificació a l’autoritat competent de fets constitutius d’il·lícit penal o administratiu, només quan poguera procedir l’adopció de mesures disciplinàries contra un treballador, aquest accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans.

Hauran d’adoptar-se les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hi haguera posat els fets en coneixement de l’entitat, en cas que s’hi haguera identificat.

Les dades de qui formule la comunicació i dels empleats i tercers hauran de conservar-se en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets denunciats.

En tot cas, després de tres mesos des de la introducció de les dades, haurà de procedir-se a la seua supressió del sistema de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació siga deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. Les denúncies a les quals no s’hi haja cursat solament podran constar de forma anònima, sense que siga aplicable l’obligació de bloqueig prevista en l’article 32 d’aquesta llei orgànica.

Després de finalitzar el termini esmentat en el paràgraf anterior, les dades podran continuar sent tractats, per l’òrgan que corresponga, d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article, la investigació dels fets denunciats, i no s’hi conservaran en el sistema propi d’informació de denúncies internes.

 

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La persona usuària reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i, especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’ajuntament  i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, la persona usuària es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne la Diputació Provincial d’Alacant de qualsevol reclamació que es derive de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas, l’accés al lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’establisca expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen a les persones usuàries cap altre dret d’utilització, recursos humans, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa, específicament atorgada a aquest efecte per la Diputació Provincial d’Alacant o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com el mateix espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La Diputació Provincial d’Alacant és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmés, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’entitat esmentada.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre els continguts. La persona usuària d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los, tot reservant-se en tot cas la Diputació Provincial d’Alacant l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguen en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LA PERSONA USUÀRIA DEL LLOC WEB

La persona usuària es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-s’hi de tots els mitjans i requisits tècnics que es precisen per a accedir al lloc web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les seues dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i a mantindre’ls actualitzats en tot moment de manera que responga, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. La persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjudicis que cause a l’ajuntament o a tercers per la informació que facilite.

No obstant això, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat anterior la persona usuària haurà, així mateix, d’abstindre’s de:

Fer-hi un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar-hi danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre, en la xarxa, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’ajuntament, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Ajuntament, tercers proveïdors i altres usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels drets corresponents o que, això, esdevinga legalment permés.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’ajuntament o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts.

Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hi hagen indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol forma siga contrari, menyspree o atempte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Induïsca, incite o promoga actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Induïsca, incite o promoga actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, idioma o condició.
 • Incorpore, pose a disposició o permeta accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Induïsca o puga induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Induïsca o incite a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que haja sigut autoritzat l’ús que es pretenga realitzar.
 • Siga contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge pròpia de les persones.
 • Constituïsca qualsevol mena de publicitat.
 • Incloga qualsevol mena de virus o programa que impedisca el normal funcionament del lloc web.

Si per a accedir-hi a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web, se li proporcionara una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent i mantenir-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seua adequada custòdia i confidencialitat, i s’hi comprometrà a no cedir-la a terceres persones, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que puga suposar un ús indegut de la seua contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seua cancel·lació immediata. En conseqüència, mentre no efectue la notificació anterior, l’ajuntament quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut de la seua contrasenya, i qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim serà la seua responsabilitat. Si, de manera negligent o dolosa, incomplira qualsevol de les obligacions establides en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment hi pogueren derivar-se per a l’ajuntament.

 

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguen veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que pogueren adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferides.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb la persona usuària, si es detecta que un ús del seu lloc web, o de qualsevol dels serveis oferits en aquest, és contrari a les presents condicions generals d’ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web.

Únicament serà responsable d’eliminar, al més prompte possible, els continguts que puguen generar tals perjudicis, sempre que així es notifique. Especialment no serem responsables dels perjudicis que s’hi pogueren derivar, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Diputació Provincial d’Alacant.

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat del lloc web.

Errades de seguretat o navegació produïdes per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador del lloc web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web.

La Diputació Provincial d’Alacant exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren correspondre’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part de les persones usuàries de lloc web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguen ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que serviran, únicament, per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser la persona usuària reclamada pels danys o perjudicis causats.

Vosté mantindrà a la Diputació Provincial d’Alacant indemne davant de qualssevol danys i perjudicis que es deriven de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del lloc web. Així mateix, vosté s’obliga a indemnitzar davant de qualssevol danys i perjudicis, que es deriven de l’ús per la seua part de robots, spiders, crawlers o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extraure dades o de qualsevol altra actuació per la seua part que impose una càrrega desraonada sobre el funcionament del lloc web.

 1. ENLLAÇOS

La persona usuària s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o enllaç, el lloc web, així com cap dels seus continguts, excepte l’autorització expressa i, per escrit, de la persona responsable del fitxer.

Es concedeix a la persona usuària un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguen enllaç al nostre lloc web (i) no podran falsejar la seua relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no podran incloure continguts que puguen considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça, idioma o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitze l’enllaç reproduïsca el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear-ne un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. L’ajuntament podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimine qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa hi haurà de procedir, immediatament, a la seua eliminació.

La Diputació Provincial d’Alacant no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguen establits enllaços amb destinació al lloc web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per a utilitzar alguns dels serveis, la persona usuària ha de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. La Diputació Provincial d’Alacant tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment de la normativa vigent. La persona usuària pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establides, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

 1. GALETES

La Diputació Provincial d’Alacant es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia cookie en el lloc web, a fi de reconéixer-lo com a persona usuària freqüent i personalitzar l’ús que realitze del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes (cookies) són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per a registrar la navegació de la persona usuària en el lloc web, quan la persona usuària permeta la seua recepció. Si vosté ho desitja, pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Gràcies a les galetes, resulta possible que es puga reconéixer el navegador de l’ordinador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que la persona usuària, als perfils demogràfics de les persones usuàries, així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferits en el lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferits en el lloc web, tot incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguen excloure’s aquestes declaracions i garanties.

 1. FORÇA MAJOR

La Diputació Provincial d’Alacant no serà responsable, en tot cas, de la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social de la persona responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultara inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resulten inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, la Diputació Provincial d’Alacant procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que siga vàlida i exigible i que, en la mesura que siga possible, aconseguisca l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

subir