Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Subvencions

Última actualització de la secció en data 10/06/62021

S'ha actualitzat la relació de subvencions i ajudes concedides durant l'any 2021

Bases i convocatòries de subvencions i altres ajudes públiques ic-info

Al següent enllaç es pot accedir a les bases, convocatòries i instàncies de les subvencions i ajudes públiques que es trobin en termini obert de sol·licitud

Convocatòries de subvencions en el període de sol·licitud oberta

Relació de subvencions i ajudes concedides ic-info

Aquesta secció inclou totes les concessions de subvencions o ajudes públiques atorgades per la Diputació d’Alacant. Aquesta informació és complementària, perquè la Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema nacional de publicitat d’aquestes, i s’accedeix a ella en el següent Enllaç

Línies de subvencions i altres ajudes públiques de la Diputació d’Alacant, anualitat 2020. ic-info

El pressupost d’una administració pública és un dels instruments de planificació més importants que l’ordenament jurídic posa a la seva disposició, permetent analitzar les diferents polítiques públiques a través de l’anàlisi de la despesa pública.
Aquesta secció té per objecte facilitar el seguiment d’una de les activitats més importants de les administracions: la de foment. Per tot això, es considera oportú publicar la relació de subvencions i altres ajudes públiques que la Diputació ha pressupostat per a l’anualitat 2020.
Es podran consultar les aplicacions pressupostades en les diferents línies de subvenció i altres ajudes púbiques previstes en el Pressupost inicialment aprovat de la Diputació.
En una segona actualització, es publicaran les modificacions pressupostàries que afectin la mateixes, a l’efecte d’analitzar l’evolució de les diferents línies durant l’anualitat pressupostària.
Finalment, una vegada liquidat el Pressupost de 2020, es publicaran la totalitat de línies de subvenció i ajudes públiques contemplades al llarg de l’anualitat pressupostària juntament amb el grau d’execució final. Aquest document ens ajudarà a comparar l’inicialment previst i el finalment executat durant la corresponent anualitat pressupostària.
Com a complement d’aquest document, pot consultar-se el Pla Estratègic de Subvencions, en les fitxes individualitzades de les quals per línia de subvenció es detallen els objectius, beneficiaris i altres aspectes rellevants, que ens permetrà analitzar i entendre les diferents ajudes públiques que concedeix la Diputació d’Alacant.

subir