PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Política de Privacidad y Política de Cookies

 1. INFORMACIÓ PER A LA PERSONA USUÀRIA

L’Excma.  Diputació Provincial d’Alacant (d’ara en avant, Diputació d’Alacant) com a responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seues dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seues dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seues opcions quant al tractament de les seues dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seues dades personals recollits per la Diputació d’Alacant per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

 1. DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
 • Denominació social: Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 • CIF: P0300000G
 • Domicili: Avinguda de l’Estació ,6 CP 03005 Alacant. Telèfon 965988900
 • E-mail: registro@diputacionalicante.es
 • Dades del Delegat de Protecció de Dades: Oficina Provincial de Protecció de Dades (OPPD) de la Diputació Provincial d’Alacant, correu electrònic: oficinapd@diputacionalicante.es Telèfon 965988900
 1. PRINCIPIS RECOLLITS
 1. Les dades personals seran:

a) tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat («licitud, lleialtat i transparència»);
b) recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
c) adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats («minimització de dades»).
d) exactes i, si fora necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte als fins per als quals es tracten («exactitud»).
e) mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals. Les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs, sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d’arxiu en interés públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístics, de conformitat amb l’article 89, apartat 1, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat («limitació del termini de conservació»).
f) tractats de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives escaients («integritat i confidencialitat»).

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En aquesta entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d’ells.

Igualment, tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder enviar-los a les persones interessades la informació de caràcter general que puga ser-los d’utilitat.

En el seu cas, finalitats més explicites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de recull de dades (formularis web, formularis en paper, locucions, cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

En qualsevol cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua la Diputació d’Alacant, a fi de poder saber els usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals https://abierta.diputacionalicante.es/registro-actividades-tratamiento-2

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEUES DADES

Conservarem les seues dades personals des que ens preste el seu consentiment fins a la seua revocació o bé sol·licite la seua limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seues dades bloquejades durant els terminis exigits legalment.

Després de sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits, complir amb les obligacions legals/contractuals/normativa administrativa al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona usuària.

En altres casos, el termini de conservació de les dades dependrà de l’especificat per a cada tractament de dades personals.

De conformitat amb el que regula l’article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en interés públic, sempre amb l’acompliment de la normativa vigent d’arxius i documentació.

 1. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES

La legitimació o base jurídica per al tractament de les seues dades pot ser diversa:

El consentiment és una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca d’acceptació d’aquest tractament.

La legitimació per al tractament de les seues dades podria ser el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seues dades personals.

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepte la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a la Diputació Provincial d’Alacant a través dels comptes habilitats a aquest efecte, la persona usuària manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seues dades personals segons les finalitats indicades.

També l’execució d’un contracte del qual vosté siga part en condició d’adjudicatari.

Igualment, la base legal per al tractament de les dades podria basar-se en l’acompliment d’una missió que és realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

Categories de dades

Les dades que es recapten es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça postal, empresa, correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades, així com qualsevol altra dada necessària per als tràmits administratius sol·licitats.

EXISTÈNCIA DE DECISIONS AUTOMATITZADES

Aquesta entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Seria qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de manera directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, tot definint, ací, les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans en la seu electrònica d’aquesta entitat.

 1. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seues dades de caràcter personal, informem que s’hi han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, si tenim en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposats, segons l’article 32 del RGPD EU 679/2016 i l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS, Reial decret 311/2022, de  5 de maig).

 1. COMUNICACIÓ/CESSIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb la Diputació Provincial d’Alacant per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament.

Les dades es comunicaran a altres administracions públiques sempre que siga necessari per a complir les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existisca una normativa legal que les empare.

 

 1. EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d’entrada de la Diputació Provincial d’Alacant, en línia a través de la Seu Electrònica d’aquest, així com en l’adreça de correu electrònic oficinapd@diputacionalicante.es. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita i, al seu torn, hi haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia de DNI/NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, hi haurà d’aportar també el document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. Igualment, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre delegat de Protecció de Dades (oficinapd@diputacionalicante.es) o, en el seu cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Dret d’accés (Article 13 LOPDGDD)

El Dret d’Accés faculta la persona afectada per un tractament a obtindre de la informació responsable sobre aquest tema segons el que regula l’art. 15.1 del RGPD:

 1. Les finalitats del tractament.
 2. Les categories de dades personals de què es tracte.
 3. Les persones destinatàries o les categories de persones destinatàries als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals.
 4. Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no ho és, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
 5. L’existència del dret a sol·licitar de la persona responsable la rectificació o supressió de les dades personals o la limitació del tractament de dades personals vinculades a la persona interessada, o a oposar-se a aquest tractament.
 6. El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
 7. Si les dades personals no s’hi han obtingut de la persona interessada, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
 8. L’existència de decisions automatitzades, l’elaboració de perfils inclusivament i, com a mínim, en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a la persona interessada.

Dret de rectificació (Article 14 LOPDGDD)

En exercir el dret de rectificació reconegut a l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679, la persona afectada haurà d’indicar en la seua sol·licitud a quines dades es refereix i la correcció que haja de realitzar-se. Haurà d’acompanyar, quan calga, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte de tractament.

Dret de supressió (article 15 LOPDGDD)

El dret de supressió s’exercirà d’acord amb el que estableix l’article 17 del Reglament (UE) 679/2016. Quan la supressió derive de l’exercici del dret d’oposició segons l’article 21.2 del Reglament (UE) 679/2016, la persona responsable podrà conservar les dades identificatives de la persona afectada necessaris amb la finalitat d’impedir tractaments futurs per a finalitats de màrqueting directe.

 

Dret a la limitació del tractament (article 16 LOPDGDD)

El dret a la limitació del tractament s’exercirà d’acord amb el que s’estableix en l’article 18 del Reglament (UE) 679/2016 i implica que a petició de la persona interessada una determinada dada no pot tractar-se més que per a la seua conservació i posada posterior a la disposició de la persona interessada per a l’exercici d’un dret.

Dret d’oposició (article 18 LOPDGDD)

El dret d’oposició, així com els drets relacionats amb les decisions individuals automatitzades, fins i tot la realització de perfils, s’exerciran d’acord amb el que s’estableix, respectivament, en els articles 21 i 22 del Reglament (UE) 679/2016. El dret d’oposició ve a respondre a l’existència de diferents tractaments que van ser consentits inicialment per la persona usuària, però sobre els quals, després, vol limitar l’àmbit en el qual desitja que es duguen a terme.

Dret a la portabilitat de les dades (article 17 LOPDGDD)

El dret a la portabilitat de les dades s’exercirà d’acord amb el que estableix l’article 20 del Reglament (UE) 679/2016. Aquest dret faculta a l’usuari a obtindre una còpia estructurada de les dades objecte de tractament automatitzat, en un format que permeta la seua lectura i importació a un altre proveïdor de serveis.

 1. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga, en qualsevol cas. Aquesta política està subjecta a revisions periòdiques i Diputació Provincial d’Alacant pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, l’avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que hi confirme la seua acceptació.

 

POLÍTICA DE GALETES (GALETES)

Aquest lloc web utilitza galetes i tecnologies semblant per a proporcionar el servei, així com permetre’ns millorar-lo, a través de l’obtenció d’estadístiques sobre el seu ús, i altres finalitats.

Navegar per aquest web implica necessàriament la utilització de galetes i tecnologies similars sempre que siga necessari per al seu funcionament. Així mateix, per a unes certes finalitats, les galetes i l’emmagatzematge local estaran subjectes al seu consentiment previ. Pot acceptar-ne o rebutjar-ne les galetes mitjançant el sistema de configuració establit i també és possible configurar el navegador per a impedir-hi el seu ús.

Aquesta política forma part de la nostra política de privacitat i inclou la informació següent:

 • Què són les galetes?
 • Per a què s’usen les galetes?
 • Què entenem per tecnologies semblants a les galetes?
 • Què són les galetes de tercers? Qui són les persones destinatàries de la informació?
 • Durant quant temps es mantenen actives les galetes o tecnologies semblants?
 • Ús de navegadors amb manera de navegació privada
 • Com impedir-hi l’ús de galetes i com esborrar-les?
 • Informació detallada sobre les galetes utilitzades per aquest lloc web

Què són les galetes?

Les “galetes” són fitxers menuts temporals que es creen en el dispositiu de la persona usuària (ordinador, telèfon, tauleta, etc.) quan visita una web, i que hi permeten emmagatzemar-ne o recuperar-ne informació quan navega, per exemple, per a guardar les seues preferències d’ús o per a reconéixer-ho en visites posteriors, així com obtindre informació sobre els seus hàbits de navegació.

Quan un web crea una galeta en el dispositiu de l’usuari, s’emmagatzema l’adreça/domini del web que ha creat la galeta, la duració de la galeta que pot anar d’escassos minuts a diversos anys, així com el contingut de la galeta. La persona usuària pot deshabilitar les galetes en tot moment mitjançant el sistema de configuració d’aquest lloc web, així com configurar el seu programa de navegació per a impedir (bloquejar) l’ús de galetes per part de determinades webs, així com esborrar les galetes emmagatzemades prèviament.

Per a què s’usen les galetes?

Els usos o finalitats més habituals són:

 • Galetes tècniques essencials. S’utilitzen per a gestionar el flux de navegació dins del web o per a mantindre la persona usuària connectada a aquesta. En deshabilitar-les, és possible que algun apartat del web no funcione correctament.
 • Galetes de personalització. Necessàries per a recordar determinades preferències de la persona usuària.
 • Galetes analítiques. Ens ajuden a nosaltres i a tercers a recopilar informació de la procedència de les persones usuàries i la seua navegació dins del web, a l’efecte de realitzar una anàlisi estadística per a poder millorar l’estructura i els continguts.
 • Galetes publicitàries. Utilitzades per a gestionar els anuncis que apareixen en el web, decidir el contingut o la freqüència dels anuncis.
 • Galetes publicitàries comportamentals. Ajuden a recopilar els hàbits de navegació de la persona usuària per a crear un perfil dels seus interessos i per a mostrar-li anuncis adaptats a aquests.
 • Galetes per a compartició social. Són necessàries per a identificar la persona usuària en les seues xarxes socials i així permetre-li compartir continguts.

Què entenem per tecnologies semblants a les galetes?

S’entén per tecnologies semblants qualsevol tipus de mecanisme d’emmagatzematge i recuperació de dades que s’utilitze en el dispositiu de la persona usuària per a obtindre informació. Les més habituals inclouen:

 • L’emmagatzematge local del navegador. Algunes webs utilitzen emmagatzematges locals anomenats sessionStorage i localStorage, així com la base de dades indexada del navegador, per desar la informació;
 • L’emmagatzematge local dels complements del navegador, com per exemple l’emmagatzematge local de Flash (Flash Local Shared Objects) o l’emmagatzematge local de Silverlight (Isolated Objects).
 • El web beacon és una tècnica de rastreig que consisteix a inserir en un lloc web (o en un correu electrònic) una imatge allotjada en un servidor d’Internet de manera que, quan el navegador o programa de correu es connecta a aquest servidor per descarregar i visualitzar la imatge, la connexió queda registrada. Això permet conéixer que la persona usuària ha visualitzat el web o el correu. A vegades aquesta imatge és molt petita o transparent de manera que la persona usuària no s’adona de la seua existència.
 • Les tècniques de fingerprinting que combinen informació obtinguda del navegador o de l’equip de navegació per a distingir a un usuari en les seues visites successives a diferents llocs web.

Què són les galetes de tercers? Qui són els destinataris de la informació?

Les galetes d’aquest web es poden classificar, en funció de qui les crea, en dues categories:

 • Galetes pròpies: es creen i manegen des dels nostres llocs i dominis web, sent la informació obtinguda gestionada directament o indirectament per nosaltres per a les nostres finalitats.
 • Galetes de tercers: són les galetes que es creen i es manegen des d’altres llocs web que, encara que no estan completament sota el nostre control, proporcionen funcions i característiques que hem decidit incloure en la nostra web, com, per exemple: mapes interactius, vídeos i elements multimèdia, botons per a compartir en xarxes socials, anuncis, etc. Aquestes galetes estan sota el control del tercer que proporciona la funció corresponent.

La gran majoria de les funcions de tercers impliquen l’accés o recopilació d’informació (i l’ús de galetes) per part del tercer que proporciona la funció, sobre la base dels seus criteris i finalitats propis, tot incloent la recopilació sobre els hàbits de navegació per a mostrar-li publicitat personalitzada. En l’apartat següent s’indiquen les funcions i característiques de tercers utilitzades en aquest lloc web.

Durant quant temps es mantenen actives les galetes o tecnologies semblants?

En funció de la seua permanència o temps d’activitat, podem diferenciar entre:

 • Galetes temporals de sessió; romanen emmagatzemades en l’equip de navegació fins que la persona usuària abandona la pàgina web; el navegador les esborra en acabar la sessió de navegació.
 • Galetes persistents; romanen en l’equip de navegació i el web les llig cada vegada que la persona usuària realitza una nova visita. Aquestes galetes s’esborren automàticament passat cert termini de temps, que pot ser curt o molt llarg.

En aquesta política s’inclou informació sobre la duració de les galetes; per a més informació, consulte la nostra política de privacitat, així com la informació proporcionada en les polítiques de privacitat dels tercers proveïdors de funcions web.

Ús de navegadors amb manera de navegació privada

Si desitja usar aquest web amb major grau de privacitat i que limite que les galetes queden emmagatzemades per terminis llargs de temps, recomanem que utilitze un navegador web que dispose d’una opció de navegació “privada”. Pot obtindre informació sobre aquesta possibilitat en les pàgines d’ajuda dels navegadors més comuns:

Navegador Nom de la funció de navegació privada Obtindre més informació
Internet Explorer 8 i superior

Microsoft Edge

InPrivate https://support.microsoft.com/es-es/products/internet-explorer  (Explorer)

https://support.microsoft.com/es-es/instantanswers/34b9a3a6-68bc-510b-2a9e-833107495ee5/browse-inprivate-in-microsoft-edge  (Microsoft Edge)

Safari 2 i superior Navegació privada https://support.apple.com/es-es/ht203036
Opera 10.5 i superior Navegació privada http://help.opera.com/windows/12.00/es-es/private.html
Firefox 3.5 i superior Navegació privada https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-firefox-no-guardar-historial-navegacion
Google Chrome 10 i superior Manera incògnita https://support.google.com/chrome/answer/7005900?rd=1

Com impedir l’ús de galetes i com esborrar-les?

Pot configurar les seues preferències en qualsevol moment mitjançant el sistema de configuració de galetes integrat en aquest lloc web, podrà activar / desactivar l’ús de galetes segons les seues finalitats.

Pot accedir al sistema de configuració mitjançant l’enllaç al peu de la pàgina d’inici o si prem ací.

La majoria de navegadors permeten desactivar globalment les galetes. Molts navegadors també permeten esborrar les galetes associades a webs/dominis concrets. Per a això la persona usuària ha de consultar l’ajuda del seu navegador. A continuació, s’inclouen enllaços a les pàgines d’ajuda dels navegadors més habituals per a conéixer la configuració de galetes en cadascun:

Per a esborrar les dades guardades en l’emmagatzematge local del navegador, la persona usuària pot esborrar l’historial de navegació.

Per a conéixer com esborrar l’emmagatzematge local de Flaix o per a limitar la quantitat d’espai permés, consultar les pàgines d’Ajuda d’Adobe:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Per a altres navegadors, així com per a qualsevol aclariment o pregunta sobre les galetes d’aquesta web, pot contactar-nos a través de les dades de contacte del web.

Avís important: en cas de bloquejar les galetes és possible que determinats serveis o funcionalitats del web no funcionen correctament.

Informació detallada sobre les galetes utilitzades per aquest lloc web

Informació sobre les galetes pròpies:

 • Galetes funcionals/tècniques: Necessàries per a mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Et permeten navegar en el nostre lloc web i utilitzar les diferents opcions o serveis que té. Amb elles podem, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar-te durant la sessió, donar-te accés a parts d’accés restringit, i utilitzar elements de seguretat durant la teua navegació.

 

 • Galetes analítiques: S’utilitzen per a analitzar el comportament de les persones usuàries de forma agrupada i anònima tot incloent el nombre de visitants al web i a diferents pàgines internes, la procedència de les visites, dia i hora, plataforma, paraules de cerca que utilitza una persona usuària per a trobar el seu contingut desitjat.

 

Informació sobre les galetes de tercers:

Són galetes administrades i controlades per tercers, amb la finalitat de realitzar/proporcionar funcionalitats, realitzar anàlisis de navegació, personalització de la navegació i cerques, així com publicitat compartimental.

 

 • Galetes funcionals/tècniques: Et permeten navegar a través de la nostra pàgina, utilitzant les diferents opcions o serveis que t’oferim com, per exemple, visualitzar vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.

 

Tercer Propietari Duració Informació sobre l’ús i finalitat
YouTube Sessió/1 any https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca
Twitter Sessió/1 any https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Facebook Sessió/1 any https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
Instagram Sessió/1 any https://help.instagram.com/519522125107875
Google Inc Permanent https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca

 

 

 • Galetes d’anàlisis: Ens hi ofereixen, aquests tercers, informació estadística sobre el comportament dels diferents usuaris en la nostra pàgina web per a introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades sobre l’ús de productes i/o serveis en la pàgina web.

 

Tercer Propietari Duració Informació sobre l’ús i finalitat
Google Analytics De 30 minuts a 2 anys http://www.google.com/analytics/tos.html
YouTube De 30 minuts a 2 anys https://policies.google.com/privacy?hl=ca&gl=ca
Facebook De 30 minuts a 2 anys https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
Adara Analytics De 30 minuts a 2 anys http://adara.com/privacy-promise

 

 

 

subir