Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Informació Pressupostària

Última actualització de la secció en data 14/09/2021

S'ha publicat l'aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 15/2021 de la Diputació d'Alacant

Conté informació relativa als pressupostos, planificació pressupostària, modificacions, descripció de les principals partides pressupostàries i informació sobre el seu estat d’execució i sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Pressupostos ic-info

DIPUTACIÓ D’ALACANT

2021.Pressupost consolidat de la Diputació d’Alacant any 2021. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2020.

Accedeixi als capítols del pressupost d’ingressos i despeses de la Diputació d’Alacant des de l’any 2002 al següent enllaç enllaç

PRESSUPOSTOS CONSORCIS GRUP LOCAL DIPUTACIÓ D’ALACANT

Aprovació inicial del pressupost 2021 del Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 6, Àrea de Gestió A1. Aprovat en el Ple de 8 de setembre de 2021

Veure expedients d'aprovació definitiva dels Pressupostos 2020
Aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant.

Modificacions Pressupostàries 2021 ic-info

DIPUTACIÓ D´ALACANT
Conté les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la Corporació d’Alacant.

Modificacions del pressupost a 2021:

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2021. Aprovat en el Ple de 8 de setembre de 2021.

SECTOR PÚBLIC ADSCRIT O VINCULAT A la DIPUTACIÓ
Conté les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la Corporació d’Alacant.

Recopilació modificacions pressupostàries de altres entitats adscrites o vinculades publicades en el Portal de Transparència

Modificacions del pressupost 2021:

ORGANISME AUTÒNOM SUMA – GESTIÓ TRIBUTÀRIA – DIPUTACIÓ D’ALACANT

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

INSTITUT ALACANTÍ DE LA FAMÍLIA PEDRO HERRERO

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PROVINCIAL PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I DE L’ACTIVITAT DE LA MARINA ALTA (CREAMA)

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PER A l’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL 7, ÀREA DE GESTIÓ A2

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PER A l’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL 8, ÀREA DE GESTIÓ A3

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL BAIX VINALOPÓ

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CONSORCI PER AL PROVEÏMENT D’AIGÜES I SANEJAMENT DE LA MARINA BAIXA

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA COSTA BLANCA

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

CAIXA DE CRÈDIT PER A COOPERACIÓ

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT

 • No hi ha modificacions pressupostàries exposades a informació pública en aquests moments

Pla Pressupostari a mig termini ic-info

Línies Fonamentals dels Pressupostos ic-info

Execució pressupostària ic-info

La mateixa informació i en els mateixos terminis es remetrà al Ple durant l’exercici 2021. Propera actualització a partir de octubre de 2021.

EXECUCIÓ del pressupost a 30 de JUNY de 2021

Liquidació del pressupost de la Diputació ic-info

Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’u de març de l’exercici següent, de conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de les Hisendes locals.
La seva aprovació correspon al president de l’entitat local, previ informe d’intervenció.

2020. Informe

Veure liquidacions anteriors
2019. Informe
2018. Informe
2017. Informe
2016. Informe
2015. Informe
2014. Informe

Estabilitat pressupostària ic-info

Veure informes anteriors
subir