Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Contractació

Última actualització de la secció en data 05/07/2021

S'ha publicat la relació de contractes menors adjudicats a 30 de juny de 2021

Perfil del contractant ic-info

Com accedir als contractes en la plataforma de contractació

Relació de contractes celebrats per la Diputació d’Alacant (no inclou els menors) subjectes a la Llei de Contractes del Sector Públic ic-info

  • Any 2020:
Veure anys anteriors

Contractes Menors ic-info

Veure relacions anteriors (RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic)

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2018:

Relació de contractes menors. Quart trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Tercer trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Segon trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2017:

Relació de contractes menors. Quart trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Tercer trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Segon trimestre 2016:

Relació de contractes menors. Primer trimestre 2016:

Relació de contractes tramitats per la Unitat de Patrimoni ic-info

Relació de contractes per a activitats docents de l’article 310 de la Llei de Contractes del Sector Públic ic-info

En aquesta secció es troben publicats els contractes regulats per l’article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (antic article 304 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). Aquests contractes tenen per objecte la prestació d’activitats docents en Centres del sector públic desenvolupades en forma de cursos de formació o perfeccionament del personal al servei de l’Administració, així com seminaris, col·loquis, taules rodones, conferències, col·laboracions o qualsevol altre tipus similar d’activitat, realitzades per persones físiques

Informació estadística contractual ic-info

Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.

Año 2020

Comparativa períodes anteriors

Central de Contractació

En el següent enllaç pot accedir a la Central de Contractació. 

subir