Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Presentació del portal de transparència

El Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant

El Portal de Transparència es va posar en marxa en 2013 amb l’objectiu de proporcionar informació als ciutadans perquè es poguessin conèixer com es prenen les decisions pels òrgans de govern i es gestionen els recursos públics, fer transparent l’activitat pública a través de la rendició de comptes, així com complir amb la incipient legislació sobre transparència.

Després d’uns anys d’experiència, és el moment de fer més accessible el nostre portal i dotar-lo de noves utilitats, que permetin facilitar els objectius que es persegueixen amb els principis de transparència i rendició de comptes davant una societat cada vegada més conscienciada i crítica. Per aquesta raó, no sols es fa més accessible l’entorn web i reutilitzable la informació publicada, sinó que s’ha creat, a través dels nostres recursos tècnics, un visor pressupostari que permetrà seguir de manera dinàmica l’execució del Pressupost, així com la relació de proveïdors de la Diputació, per la qual cosa la ciutadania podrà saber a qui i en quina, es realitzen pagaments amb càrrec a l’erari públic.

El principi de transparència i de rendició de comptes, és un valor de la nova governança, en un context social on la ciutadania vol conèixer en quina i com es gasta els diners públics que gestionen els governants.

Les tecnologies de la informació i la comunicació permeten proporcionar als ciutadans un gran volum d’informació sobre l’organització, funcionament i activitat de les entitats públiques, donant resposta a la demanda de la ciutadania de major coneixement, element bàsic per a la participació responsable en els assumptes públics, així com per a exercir el control i fiscalització de la gestió política i administrativa.

La transparència, com a dret dels ciutadans a accedir a la informació que obra en poder de les administracions, té dues perspectives: d’una banda, la publicitat activa o publicació de la informació en les pàgines web o seus electròniques, per un altre, la transparència passiva o accés a la informació pública, prèvia sol·licitud sense necessitat de motivació.

El Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant atén la primera d’aquestes perspectives: la publicació d’informació que es posa a la disposició de tots els ciutadans sense necessitat que aquests la sol·licitin.

Contingut

La informació a publicar s’estableix amb caràcter de mínims en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en vigor des del 10 de desembre de 2015 quant a publicitat activa) i en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, (en vigor des del 9 d’octubre de 2015).

La Diputació d’Alacant, en ús de la seva autonomia local, per unanimitat de tots els grups polítics de la Corporació, va aprovar l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (BOPA núm. 186 de 27 de setembre de 2016), i suposa un avanç significatiu ja que amplia la informació a publicar en honor dels principis de màxima transparència i rendició de comptes del govern provincial.

A aquests objectius respon el Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant, que amplia els continguts en matèria de transparència que estableix tant la legislació estatal com a autonòmica, garantint la transparència de l’activitat pública de la Diputació, al mateix temps que constitueix un instrument per a la rendició de comptes davant la ciutadania, acostant-los el govern provincial. La informació que es publica és veraç, objectiva i actualitzada, presentant-la de forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable, amb l’objectiu de fomentar la participació dels ciutadans en la gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Per la seva banda, les entitats dependents o vinculades a la Diputació Provincial d’Alacant, compliran les seves obligacions de publicitat activa a través de les seves pròpies pàgines web o portals de transparència.

subir