Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Informació Patrimonial i Xarxa de Carreteres Provincial

Última actualització de la secció en data 26/07/2021

S'han actualitzat els Béns immobles, Béns Historico-artístics i Béns de considerable valor econòmic (a rectificació inventari de 30/12/2020)

En aquesta categoria podrà consultar la relació de béns immobles de la Diputació d’Alacant i la Xarxa de Carreteres de titularitat provincial. Igualment es publica la relació dels béns mobles de valor històric o d’alt valor econòmic així com el nombre de vehicles que es destinen tant a representació com a la prestació dels serveis provincials.

Relació de Béns Immobles ic-info

Relació de Béns Inmobles (XLSX) – (a rectificació inventari 2020)

Veure notes aclaridores
    • L’epígraf 1 Immobles de l’Inventari de Béns i Drets de la Diputació d’Alacant està estructurat en diferentes classificacions atenent a la tipologia del bé en qüestió, diferenciant per tant els terrenys (continguin o no edificacions), els diferents tipus de construccions (xicotetes construccions, edificis d’ensenyament, administratius, etc.), la infraestructura interior dels diferents centres, les instal·lacions esportives dels mateixos, etc.

Per tant, als efectes d’una major comprensió de la relació de béns immobles que la Diputació té en règim de propietat, o mitjançant algun dret real o personal, s’adjunta el llistat incloent-hi la denominació dels béns entesos com a centres (encara que en l’Inventari de Béns siguin varis diferents: terreny, construcció, instal·lació esportiva que contingui, infraestructura interior, etc.).

Així mateix, es realitzen les següents puntualitzacions:

– El llistat de béns immobles ve referit als existents a 31 de desembre de conformitat amb la darrera rectificació de l’Inventari de béns aprovat pel Ple de la Diputació.

– No són objecte d’aquesta relació determinats béns que, si bé es troben en l’epígraf 1 “Immobles” de l’Inventari Provincial, no són terrenys ni edificis (com ara algunes obres civils de servei públic del tipus instal·lació d’un pou, línia elèctrica etc.). Així mateix no s’han inclòs les carreteres provincials ja que la informació de les carreteres titularitat de la Diputació són subministrades pel Departament de Carreteres i són publicades a un altre apartat de forma diferenciada.

– En relació amb les finques provincials, s’ha aplicat el criteri de citar la denominació de la finca, sense desglossament de les edificacions que conté cadascuna d’elles (com ara cabanes rurals, refugis de muntanya, edificis de serveis, etc.).

– Respecte a la situació de cada bé, s’ha especificat si l’ostenta la Diputació en règim de propietat o d’altre ús dels admesos en Dret. No obstant això, quan el bé propietat de la Diputació es trobi posat a disposició d’un tercer, així s’ha fet constar.

Xarxa de Carreteres provincial ic-info

Xarxa de Carreteres provincial 2020 (XLSX)
Xarxa de Carreteres provincial 2020 (PDF)
Mapa de Carreteres de la xarxa provincial 2020 (PDF)
Visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana
Característiques de la Xarxa Viària Provincial (Xarxa de Carreteres Provincials del Sistema Viari Valencià) (PDF)

Relació de Béns Histórico-artístics ic-info

Relació de Béns Historico-artístics (XLSX) – (a rectificació inventari 2020)

Béns Mobles de considerable valor econòmic ic-info

Béns Mobles de considerable valor econòmic (XLS) – (a rectificació inventari 2020)

Vehicles oficials de la Diputació ic-info

Vehicles oficials de la Diputació

subir