Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Servei de Transparència

EL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA

Creació

La Diputació d’Alacant des de l’Àrea de Bon Govern i a través de la seva estructura organitzativa, va desenvolupar i va implementar el Portal de Transparència, abans de l’entrada en vigor de la legislació de transparència a l’octubre de 2015.

Mitjançant l’instrument de planificació de la Relació de Llocs de treball aprovada per acord plenari en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de desembre de 2016, al febrer de 2017, es va crear el Servici de Transparència, incardinant-se dins del Departament d’Informàtica de l’Àrea de Bon Govern de la Diputació (veure organigrama).

Per acord plenari en sessió extraordinària de 21 de desembre de 2017, de modificació de la RPT, es va crear l’Àrea d’Innovació i Agenda Digital, dins de la qual, es troba el Servei de Transparència, Butlletí oficial de la Província i Impremta. L´actual organigrama administratiu prové de la modificació de la RPT efectuada en abril de 2019 (Veure organigrama)

Estructura

Els llocs de treball amb tasques i funcions relacionats amb la transparència són::

Lloc: Cap de Servei de Transparència, BOP e Imprenta
Codi RPT: 43010

LLoc: Cap de Secció BOP i Transparència
Codi RPT: 43015

Lloc: Encarregat Portal Transparència
Codi RPT: 43033

Lloc: Gestor administratiu (3)
Codi RPT: 43050

LLoc: Oficial de composició i gestió administrativa (2)
Codi RPT: 43051

Funcions

Les funcions del servici de Transparència estan contemplades a l’apartat primer de l’article 4 de l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (BOPA núm. 186 de 27 de setembre de 2016), que indica que:

L’organització administrativa de la Diputació disposarà d’una unitat responsable de transparència, adscrita a l’àrea de govern que tingui atribuïda aquesta matèria, a la qual es dotarà dels mitjans humans i materials adequats, per al compliment del previst en la present Ordenança i a la qual correspondrà:

1. La coordinació en matèria de publicitat activa i passiva per al compliment de les obligacions establertes en aquesta Ordenança, recaptant la informació necessària dels òrgans competents del departament, organisme o entitat, assistint als responsables de proporcionar la informació en el compliment de les seves obligacions i procedint a la seva difusió o trasllat als sol·licitants, quan escaigui.

2. Assegurar la disponibilitat al portal de transparència de la informació de publicació obligatòria.

3. La creació i actualització d’un catàleg d’informació pública que obri en poder de la Diputació, amb indicacions clares d’on pot trobar-se aquesta informació.

4. Mantenir un registre de sol·licituds d’accés a la informació, i, si escau, de les reclamacions que s’interposin.

5. La tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació i de les reclamacions que s’interposin, així com la posada a la disposició de la sol·licitada en cas d’estimació total o parcial.

6. L’assessorament a les persones per a l’exercici del dret d’accés i l’assistència a aquelles en la cerca de la informació, sense perjudici de les funcions que tinguin atribuïdes altres unitats administratives.

7. L’emissió dels informes i propostes en matèria de transparència administrativa, reutilització i dret d’accés a la informació pública.

8. Les altres que li atribueixi l’ordenament jurídic i totes les que siguin necessàries per assegurar l’aplicació d’aquesta Ordenança.

Correspon a la Presidència o Diputat en qui delegui, dictar les resolucions i instruccions necessàries per donar compliment a l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (BOPA núm. 186 de 27 de setembre de 2016) i altra normativa d’aplicació en matèria de transparència, accés a la informació i la seva reutilització.

En virtut de la Resolució de l’Il·lm. Sr. President núm. 2985, de data 26 de juliol de 2019 (BOP núm. 145, de data 1 d’agost, de 2019), aquestes funcions recauen en la Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència.

Les instruccions que s’han dictat en matèria de transparència són:

La Instrucció del Diputat de l’Àrea de Bon Govern per a la publicació d’informació sobre contractes menors al Portal de Transparència, de 21 de desembre de 2015, complementada posteriorment per la Instrucció de 22 de març de 2018, sobre Contractació Menor de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, del Vicepresident Tercer i Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General, substituïda per la Instrucció de 6 de març de 2020 sobre la tramitació de contractes menors, que recull les modificacions legislatives en l’àmbit de la contractació menor .

– El Decret núm. 10372 de 22 de Desembre de 2016, que aprova La Instrucció de desenvolupament de determinades obligacions de publicitat activa de l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Cost de la transparència

El desenvolupament i implementació de la transparència en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, i del Portal de Transparència, s’ha realitzat a través dels recursos humans, tecnològics i materials existents, sense increment de crèdits pressupostaris per a tal fi.

Els costos directes dels llocs de treball amb funcions de Transparència, tenint en compte el temps en el qual han estat proveïts, és el següent:

Any 2021
El cost en recursos humans es el dels llocs de treball que tenen encomanades funcions i activitats relacionades amb la transparència (CRPT 43010 al 50%, CRPT 43015 al 75%, CRPT 43033 al 90%, CRPT 43050 (2) al 100%, CRPT 43050 al 25% y CRPT 43051 (2) al 5%)

Any 2020
El cost en recursos humans es el dels llocs de treball que tenen encomanades funcions i activitats relacionades amb la transparència (CRPT 43010 al 50%, CRPT 43033 al 90%, CRPT 43050 al 100% y CRPT 43051 (2) al 5%)

Any 2019
El cost en recursos humans es el dels llocs de treball que tenen encomanades funcions i activitats relacionades amb la transparència(CRPT 43010 al 50%, CRPT 43033 al 90% y CRPT 43051 (2) al 5%)

Any 2018
El cost en recursos humans és el dels llocs de treball del Servei de Transparència (CRPT 43015 al 75% y CRPT 43033 al 100%).

Any 2017

El cost en recursos humans és el dels llocs de treball del Servei de Transparència.

Any 2016

El cost en recursos humans és el dels llocs de treball que van col·laborar en transparència fins a la creació del Servei.

subir