Informació institucional i organitzativa

S’inclou la informació sobre l’activitat pública de caràcter econòmic, pressupostari i estadístic, classificada en diferents apartats i en compliment de la normativa estatal, autonòmica sobre transparència, així com de l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació Pública de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant.

Top