Representació Sindical

Font: Recursos Humans

La Junta de Personal del personal funcionari d’aquesta Diputació es compon de . En ella estan representades 5 organitzacions sindicals amb el número de representants que a continuació s’indica. Aquestes organitzacions són: CC.OO., CSI-F, SPDA, STAS-IV i UGT.

D’altra banda, el Comitè d’Empresa del personal laboral d’aquesta Diputació es compon de 13 membres, estant representades aquestes 5 mateixes organitzacions sindicals.
Totes les organitzacions que hagin obtingut almenys el 10% dels vots per als òrgans col·legiats, disposaran, segons l’art. 10.2 de la LOLS, de 2 Delegats Sindicals (CC.OO., CSI-F, SPDA, STAS-IV i UGT).

La Junta de Personal tria entre els seus membres 4 Delegats de Prevenció, la distribució de la qual ha estat la següent: 2 per a UGT, 1 per a CC.OO., 1 per a SPDA.

El Comitè d’Empresa tria també entre els seus membres 3 Delegats de Prevenció, la distribució de la qual ha estat la següent: 1 per a UGT, 1 per a CC.OO., 1 per a SPDA.

Eleccions sindicals: 28 de febrer de 2019
Constitució òrgans representació: 29 de març de 2019

Dades corresponents a la representació Sindical ic-info

 • Dades any 2019
 • Veure anys anteriors

  Font: Recursos Humans

  Representació sindical Eleccions 17 de febrer de 2015

  La Junta de Personal dels funcionaris de la Diputació es compon de 21 membres. Hi estan representades 6 organitzacions sindicals amb el nombre de representants que s’indica a continuació. Les organitzacions són: CCOO, CSI-F, SPDA, SEP-CV, STAS-IV i UGT.

  D’altra banda, el Comité d’Empresa del personal laboral de la Diputació es compon de 13 membres i hi estan representades les 6 mateixes organitzacions sindicals.

  Totes les organitzacions que hagen obtingut almenys el 10% dels vots per als òrgans col·legiats, comptaran, segons l’art. 10.2 de la LOLS, amb 2 delegats sindicals (CCOO, CSI-F, SPDA, STAS-IV i UGT) i les que, havent-se presentat a les eleccions, no hagen obtingut almenys aquest 10% dels vots, estaran representades per un sol delegat sindical (SEP-CV).

  La Junta de Personal tria, entre els seus membres, 4 delegats de prevenció, la distribució dels quals és la següent: 2 per a UGT, 1 per a CCOO i 1 per a SPDA.

  El Comité d’Empresa tria també, entre els seus membres, 3 delegats de prevenció, la distribució dels quals és la següent: 1 per a UGT, 1 per a CCOO, 1 per a SPDA.

  Eleccions sindicals: 17 de febrer de 2015
  Constitució òrgans representació: 6 de març de 2015

Top