Presentació del portal de transparència

El Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant

L’actual web i Portal de Transparència es van engegar en 2013 amb l’objectiu de donar resposta als ciutadans sobre la presa de decisions, distribució dels pressupostos, obligacions i serveis públics.

El principi de la transparència i de rendició de comptes és un valor de la nova governança en un context social on la ciutadania vol conèixer en què i com es gasten els diners públics que gestionen els governants.

Les tecnologies de la informació i la comunicació permeten proporcionar als ciutadans un gran volum d’informació sobre l’organització, funcionament i activitat de les entitats públiques, donant resposta a la demanda de la ciutadania de major coneixement, element bàsic per a la participació responsable en els assumptes públics així com per exercir el control i fiscalització de la gestió política i administrativa.

La transparència, com a dret dels ciutadans a accedir a la informació que obra en poder de les administracions, té dues perspectives. D’una banda, la publicitat activa o publicació de la informació a les pàgines web o seus electròniques. Per un altre, la transparència passiva o accés a la informació pública, prèvia sol·licitud sense necessitat de motivació.

El Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant atén a la primera d’aquestes perspectives: la publicació d’informació que es posa a la disposició de tots els ciutadans sense necessitat que aquests la sol·licitin.

Contingut

La informació a publicar s’estableix amb caràcter de mínims en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en vigor des del 10 de desembre de 2015 quant a publicitat activa) i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, (en vigor des del 9 d’octubre de 2015).

La Diputació d’Alacant, en ús de la seva autonomia local, per unanimitat de tots els grups polítics de la Corporació, va aprovar l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (BOPA núm. 186 de 27 de setembre de 2016), i suposa un avanç significatiu ja que amplia la informació a publicar en honor dels principis de màxima transparència i rendició de comptes del govern provincial.

A aquests objectius respon el Portal de Transparència de la Diputació d’Alacant, que amplia els continguts en matèria de transparència que estableix tant la legislació estatal com a autonòmica, garantint la transparència de l’activitat pública de la Diputació, al mateix temps que constitueix un instrument per a la rendició de comptes davant la ciutadania, acostant-los el govern provincial. La informació que es publica és veraç, objectiva i actualitzada, presentant-la de forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable, amb l’objectiu de fomentar la participació dels ciutadans en la gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Per la seva banda, les entitats dependents o vinculades a la Diputació Provincial d’Alacant, compliran les seves obligacions de publicitat activa a través de les seves pròpies pàgines web.

Top