Modificació de crèdit 6-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva per el Ple del expedient de modificació de crèdit 6-2016 de Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 203 de data 21/10/2016

Top