Modificació de crèdit 8-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació incial per el Ple del expediente de modificació de crèdit 8-2016 de Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 196 de data 11/10/2016

Top