Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Dret d’accés a informació pública

EL DRET D’ACCÉS A L´INFORMACIÓ PÚBLICA

Consideracions generals

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’àmbit estatal, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, preveuen un contingut bàsic d’informació que han de publicar les Administracions Públiques.

L’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (BOPA núm. 186 de 27 de setembre de 2016) ha fet un pas més ampliant qualitativament la informació a publicar per part de la Diputació. Tota aquesta informació es troba disponible, i periòdicament actualitzada, al Portal de Transparència de la Diputació. Des del Portal, el ciutadà podrà consultar i descarregar tota la informació que li pot ser d’utilitat.

A més, els ciutadans podran, a través del dret d’accés, obtenir informació pública que no es trobi publicada al Portal, entenent per tal, els continguts o documents, qualsevol que sigui el seu format o suport, que obrin en poder de la Diputació i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions (Veure definició de què s’entén per informació pública segons l’article 13 de la LTAIPBG).

Seran els organismes autònoms, entitats públiques empresarials o qualsevol altre ens amb personalitat jurídica dependent de la Diputació, els que resoldran les sol·licituds d’accés a la informació pública que obrin en el seu poder, segons l’òrgan que determinin els seus estatuts o els instruments jurídics que els regeixin. En el cas que la sol·licitud d’informació es dirigeixi a la Diputació, simplement se’ls remetrà a aquests ens perquè la tramitin.

El dret d’accés podrà ser limitat en els supòsits contemplats per la llei, entre uns altres, per motius de seguretat pública, protecció de dades de caràcter personal o altres béns jurídicament protegits (Veure els límits d’accés en els articles 14 i 15 de la LTAIPBG).

Procediment per a la tramitació de sol·licituds d’accés a la informació pública

Dret d’accés a la informació pública

Legitimats: Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública (Veure
article 12 de la LTAIPBG).

Límits: Els establerts en els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Accés parcial: En els casos en què l’aplicació d’algun dels límits no afecti a la totalitat de la informació, es concedirà l’accés parcial tret que resulti una informació distorsionada, equívoca o que manqui de sentit, o amb dissociació de les dades personals, segons com pertocarà, indicant-se al sol·licitant aquesta circumstància (Veure
article 16 de la LTAIPBG).

Interessats en un procediment: Quan la sol·licitud tingui per objecte accedir a documents que formin part d’un procediment en tràmit en el qual el sol·licitant fos part interessada, la sol·licitud s’integrarà en aquest procediment i se li aplicaran les normes reguladores del mateix (Veure disposició addicional primera de la LTAIPBG).

Unitat responsable de tramitar les sol·licituds d’accés a la informació

El Servei de Transparència, BOP e Impremta

Òrgan responsable de resoldre

Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència en virtut de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l’Il·lm. Sr. President núm. 2985, de data 26 de juliol de 2019 (BOP núm. 145, de data 1 d’agost, de 2019).

Tràmits

Sol·licitud

El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud (Accedeixi dins de “Catàleg de Tràmits” al procediment denominat: TRANSPARÈNCIA: Sol·licitud d’Accés a Informació Pública de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant), sense que sigui exigible motivació, i podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans establerts en la normativa reguladora del procediment administratiu.

Inadmissió a tràmit

Es podrà inadmetre a tràmit la sol·licitud en els termes establerts en l’article 18 de la LTAIPBG.

Subsanació de la sol·licitud

En cas que no s’identifiqui de forma suficient la informació, es requerirà al sol·licitant que esmeni en un termini de deu dies hàbils, amb indicació que, en cas de no fer-ho. se li tindrà per desistit. Així mateix, en aquest cas, se li informarà de la suspensió del termini per dictar resolució.

Termini d’al·legacions per a tercers

Si la informació sol·licitada pogués afectar a drets o interessos de tercers, se’ls concedirà un termini de quinze dies hàbils perquè puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes. En aquest cas es comunicarà al sol·licitant el tràmit, amb la indicació de la suspensió del termini per dictar resolució.

Informació que no obri en poder de la Diputació

Si la sol·licitud es refereix a informació que no obra en poder de la Diputació, es remetrà al competent, si es conegués, informant d’aquesta circumstància al sol·licitant.

Informe del Departament responsable de la informació

Es recaptarà informe del departament responsable de la informació sol·licitada quant a la seva disponibilitat, drets de tercers o altres qüestions que poguessin condicionar la resolució o la posada a disposició a l’interessat, que haurà d’emetre’s en un termini màxim de cinc dies hàbils.

Informe-proposada de resolució

S’emetrà per el Servei responsable de Transparència abans de la resolució.

Resolució

En la Diputació Provincial serà competent la Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència dictar les resolucions sobre accés a la informació pública, en virtut de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l’Il·lm. Sr. President núm. 2985, de data 26 de juliol de 2019 (BOP núm. 145 de data 1 d´agost de 2019).

Per a la resta d’entitats subjectes a l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació Pública de la Diputació d’Alacant, seran competents els òrgans que determinin els seus respectius estatuts o normes que resultin d’aplicació.

Termini màxim

La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació hauran de notificar-se als interessats en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud per l’entitat competent per resoldre.

Possibilitat de pròrroga

Abans de transcórrer el termini màxim de resolució pot acordar-se la pròrroga per un mes més, justificada pel volum o complexitat de la informació sol·licitada.

Silenci positiu

Transcorregut el termini màxim per resoldre s’entendrà estimada la sol·licitud, quedant obligada la Diputació a proporcionar la informació, prèvia dissociació de les dades personals, si escau, tret que la denegació total o parcial vingués expressament imposada en una llei.

Recursos

Les resolucions dictades respecte a les sol·licituds d’accés a la informació són recurribles directament davant la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici de la interposició de la reclamació potestativa enfront del Consell de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, conforme als articles 23, 24 i disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Formalització de l’accés

L’accés a la informació serà gratuït i es realitzarà per via electrònica, excepte quan no sigui possible o el sol·licitant hagi assenyalat expressament un altre mitjà, en aquest cas podrà exigir-se el previ pagament de les taxes o preus vigents per l’expedició de còpies.

L’accés es produirà al moment de la notificació de la resolució o, si no és possible, en un termini no superior a deu dies, tret que hagués existit oposició de tercer durant la tramitació de la sol·licitud, en aquest cas només tindrà lloc quan la resolució sigui ferma per haver transcorregut el termini per interposar recurs contenciós-administratiu sense que aquest s’hagi formalitzat, prèvia resolució de la reclamació potestativa davant el Consell de Transparència i Bon Govern.

Estadístiques

Informació estadística sobre la recepció, tramitació i resolució de sol·licituds d’accés a informació pública registrades en la Diputació Provincial d’Alacant.

subir