Cost de campanyes de publicitat i promoció institucional

Costos de Campanyes de Publicitat ic-info

En aquest apartat es publiquen les campanyes de publicitat i de promoció institucional, indicant-se el seu cost global i desglossant els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a cada mitjà i el dels diferents conceptes

Els costos de les campanyes de publicitat de l’any 2019 es publicaran al mes de maig de 2020.

Top