Informació Pressupostària

Conté informació relativa als pressupostos, planificació pressupostària, modificacions, descripció de les principals partides pressupostàries i informació sobre el seu estat d’execució i sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Pressupostos ic-info

2020. Pressupost consolidat de la Diputació d’Alacant any 2020. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2019.

2020. Aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació d’Alacant per a l’exercici 2020. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2019.

2020. Rectificació anunci aprovació definitiva pressupost exercici 2020 Consorci Execució previsions del Pla Zonal 6, Àrea de Gestió A1

2020. Aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant.

2020. Aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant.

2020. Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2020 dels consorcis pertanyents al grup local de la Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 30 de desembre de 2019.

2020. Aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2020 del Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal 7 Àrea de Gestió A2 pertanyent al grup local de la Diputació d’Alacant.

2020. Aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici 2020 del consorci pertanyent al grup local de la Diputació d’Alacant. Aprovat en el Ple de 15 de gener de 2020.

Accedeixi als capítols del pressupost d’ingressos i despeses de la Diputació d’Alacant des de l’any 2002 al següent enllaç enllaç

Modificacions Pressupostàries 2020 ic-info

DIPUTACIÓ D´ALACANT
Conté les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple de la Corporació d’Alacant.

Modificacions del pressupost a 2020:

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020. Aprovat en el Ple de 22 de maig de 2020.

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020. Aprovat en el Ple de 20 d’abril de 2020.

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020.

CAIXA DE CRÈDIT PER A COOPERACIÓ
Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 de l’organisme autònom Caixa De Crèdit Provincial Per a Cooperació. Aprovat en el Ple de 6 de maig de 2020.

Pla Pressupostari a mig termini ic-info

Línies Fonamentals dels Pressupostos ic-info

 

Execució pressupostària ic-info

La mateixa informació i en els mateixos terminis es remetrà al Ple durant l’exercici 2020. Propera actualització a partir de octobre de 2020.

EXECUCIÓ del pressupost a 30 de MARÇ de 2020

Liquidació del pressupost de la Diputació ic-info

Les entitats locals han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’u de març de l’exercici següent, de conformitat amb el que disposa l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de les Hisendes locals.
La seva aprovació correspon al president de l’entitat local, previ informe d’intervenció.

2019. Informe

Veure liquidacions anteriors
2018. Informe
2017. Informe
2016. Informe
2015. Informe
2014. Informe

Estabilitat pressupostària ic-info

Veure informes anteriors
Top