Corporació Provincial

Diputats Provincials ic-info

En aquesta secció es publica, per a cadascun dels membres de la Corporació Provincial, la informació consistent en el grup polític en el qual s’integra, carrego/s que exerceix en la Diputació, delegació d’atribucions i funcions i mitjans de contacte.
La trajectòria professional, incloent la reproducció gràfica dels títols acadèmics i acreditacions del currículum i l’exercici d’altres càrrecs.
La informació que ha de ser objecte de publicació continguda a les declaracions de béns i activitats.
El règim de dedicació i les retribucions (sou brut anual).
Els obsequis rebuts per raó del seu càrrec, descripció, persona o entitat que els va realitzar, data i destinació de l’obsequi.
Els viatges i desplaçaments realitzats fora de la Comunitat Valenciana en l’acompliment de la seva funció, indicant l’objecte, la data i el seu cost total, incloent dietes, despeses de representació i la informació corresponent a acompanyants, indicant càrrec i cost segregat, si escau.
Les agendes oficials dels càrrecs electes.
Si escau, les resolucions d’autorització de l’exercici d’activitat privada després del cessament en el càrrec, els acords sobre compatibilitat d’activitats privades.
(Per veure la informació desplegui el contingut dels grups polítics i faci clic sobre el càrrec electe la informació del qual vulgui consultar)

Sou brut anual, règim de dedicació, retribucions per assistències a òrgans col·legiats interns, indemnitzacions per assistències a jurats i despeses de locomoció dels càrrecs electes de la Diputació d'Alacant ic-info

Despeses de telefonia mòbil i ús de vehicles oficials dels càrrecs electes de la Diputació d'Alacant ic-info

Per veure relació de vehicles oficials:

Representants de la Corporació en ens del Sector Públic de la Diputació i indemnitzacions per assistències als seus òrgans col·legiats ic-info

Representants de la Corporació en altres entitats i òrgans col.legiatsic-info

Dotació econòmica grups polítics ic-info

Top