Corporació Provincial 2019-2023

Diputats Provincials ic-info

En aquesta secció es publica, per a cadascun dels membres de la Corporació Provincial, la informació consistent en el grup polític en el qual s’integra, carrego/s que exerceix en la Diputació, delegació d’atribucions i funcions i mitjans de contacte.
La trajectòria professional, incloent la reproducció gràfica dels títols acadèmics i acreditacions del currículum i l’exercici d’altres càrrecs.

Sessió constitutiva de la Diputació d’Alacant de 19 de juliol de 2019.

Declaració de béns i activitats prèvia a la presa de possessió dels/de las Diputats/das provincials

Sou brut anual, règim de dedicació, retribucions per assistències a òrgans col·legiats interns, indemnitzacions per assistències a jurats i despeses de locomoció dels càrrecs electes de la Diputació d’Alacant ic-info

Despeses de telefonia mòbil dels càrrecs electes de la Diputació d’Alacant ic-info

Assignació en exclusiva a membres de la Corporació provincial de vehicles oficials 2019 ic-info

Per veure relació de vehicles oficials:

Representants de la Corporació en ens del Sector Públic de la Diputació i indemnitzacions per assistències als seus òrgans col·legiats ic-info

Nomenaments representants de la Corporació en altres entitats i òrgans col·legiatsic-info

Veure acords d'interès

Dotació econòmica grups polítics ic-info

Corporació Provincial 2015-2019

Accedir a la informació

Top